Chế độ demo
23.02.2024 17:22:33
23.02.2024 18:13:50
Mua
0.01
0.65621
0.65538
Lợi nhuận
-0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556587137
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 17:22:33
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.65621
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 18:13:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65538
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
23.02.2024 17:22:35
23.02.2024 18:13:49
Bán
0.04
0.65614
0.65549
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556587139
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 17:22:35
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.65614
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 18:13:49
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.65549
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.02.2024 18:00:06
23.02.2024 18:13:48
Bán
0.01
0.65597
0.65551
Lợi nhuận
0.00 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556589297
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 18:00:06
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.65597
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 18:13:48
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65551
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 13:07:44
23.02.2024 17:49:38
Bán
0.04
1.26739
1.26703
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556575567
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 13:07:44
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26739
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:49:38
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26703
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 13:27:20
23.02.2024 17:49:35
Bán
0.04
1.26811
1.26706
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556576458
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 13:27:20
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26811
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:49:35
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26706
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD
23.02.2024 13:10:49
23.02.2024 17:49:33
Bán
0.01
1.26757
1.26703
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556575631
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 13:10:49
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26757
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:49:33
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26703
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 14:18:45
23.02.2024 17:22:33
Bán
0.04
0.65681
0.65621
Lợi nhuận
0.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556578166
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:18:45
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.65681
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:22:33
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.65621
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.02.2024 14:22:02
23.02.2024 17:22:32
Bán
0.01
0.65697
0.65621
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556578226
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:22:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.65697
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:22:32
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65621
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 15:21:10
23.02.2024 17:22:31
Mua
0.01
0.65779
0.65611
Lợi nhuận
-0.02 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556582490
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 15:21:10
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.65779
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:22:31
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65611
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.02 USD
23.02.2024 17:05:05
23.02.2024 17:22:29
Mua
0.01
0.65665
0.65611
Lợi nhuận
-0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556586262
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 17:05:05
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.65665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:22:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65611
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
23.02.2024 15:33:11
23.02.2024 17:22:29
Bán
0.01
0.65753
0.65621
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556583235
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 15:33:11
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.65753
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:22:29
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65621
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 13:17:24
23.02.2024 17:17:53
Bán
0.04
1.26828
1.26809
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556575985
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 13:17:24
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26828
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:17:53
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26809
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 13:18:17
23.02.2024 17:17:51
Bán
0.04
1.26811
1.26807
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556576015
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 13:18:17
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26811
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:17:51
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26807
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 13:17:30
23.02.2024 17:17:49
Bán
0.04
1.26827
1.26808
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556575993
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 13:17:30
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26827
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:17:49
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26808
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 14:22:20
23.02.2024 17:15:27
Bán
0.01
1.26843
1.26832
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556578247
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:22:20
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26843
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:15:27
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26832
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 14:25:26
23.02.2024 17:15:23
Bán
0.01
1.2686
1.26827
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556578387
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:25:26
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.2686
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:15:23
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26827
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 16:59:36
23.02.2024 17:15:21
Bán
0.04
1.26898
1.26828
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556585811
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 16:59:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:15:21
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26828
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.02.2024 16:26:00
23.02.2024 17:05:24
Bán
0.04
1.2691
1.26893
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556584489
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 16:26:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.2691
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:05:24
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26893
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 16:27:27
23.02.2024 17:02:24
Bán
0.04
1.2692
1.26892
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556584518
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 16:27:27
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.2692
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:02:24
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26892
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 16:35:58
23.02.2024 17:02:21
Bán
0.04
1.26948
1.2689
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556584989
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 16:35:58
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26948
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 17:02:21
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.2689
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.02.2024 14:35:13
23.02.2024 16:57:47
Bán
0.01
1.26967
1.26928
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556575632
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:35:13
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26967
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 16:57:47
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26928
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 16:32:52
23.02.2024 16:57:41
Bán
0.04
1.26993
1.26928
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556584868
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 16:32:52
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26993
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 16:57:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26928
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.02.2024 15:40:16
23.02.2024 16:17:58
Bán
0.01
1.26893
1.26853
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556583425
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 15:40:16
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26893
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 16:17:58
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 14:26:30
23.02.2024 16:17:56
Bán
0.01
1.2689
1.26853
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556578438
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:26:30
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.2689
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 16:17:56
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 14:26:56
23.02.2024 16:12:46
Bán
0.04
1.26888
1.26847
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556578463
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:26:56
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26888
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 16:12:46
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26847
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.02.2024 15:04:05
23.02.2024 16:12:43
Bán
0.04
1.26909
1.26843
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556581827
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 15:04:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26909
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 16:12:43
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26843
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.02.2024 14:27:59
23.02.2024 16:12:41
Bán
0.04
1.26911
1.26843
Lợi nhuận
0.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556578583
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:27:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26911
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 16:12:41
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26843
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.02.2024 14:29:28
23.02.2024 16:12:39
Bán
0.04
1.26898
1.26846
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556578622
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:29:28
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26898
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 16:12:39
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26846
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.02.2024 14:33:29
23.02.2024 15:39:44
Bán
0.04
1.26942
1.26899
Lợi nhuận
0.02 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556579189
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 14:33:29
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26942
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.02 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 15:39:44
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26899
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.02 USD
23.02.2024 13:40:05
23.02.2024 14:28:02
Mua
0.01
1.26808
1.26911
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556577170
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 13:40:05
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 14:28:02
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26911
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 11:02:59
23.02.2024 14:18:45
Mua
0.04
0.65616
0.65681
Lợi nhuận
0.03 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556569408
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 11:02:59
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.65616
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 14:18:45
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.65681
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.03 USD
23.02.2024 12:41:46
23.02.2024 14:18:44
Bán
0.01
0.65594
0.65692
Lợi nhuận
-0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556574329
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 12:41:46
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.65594
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 14:18:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65692
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
23.02.2024 11:04:39
23.02.2024 14:18:44
Bán
0.01
0.65605
0.65692
Lợi nhuận
-0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556569461
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 11:04:39
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.65605
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 14:18:44
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65692
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.01 USD
23.02.2024 12:45:02
23.02.2024 14:18:42
Mua
0.01
0.65593
0.65681
Lợi nhuận
0.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#1556574433
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 12:45:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.65593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 14:18:42
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
0.65681
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 10:20:25
23.02.2024 12:56:16
Mua
0.04
1.2673
1.26736
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556567131
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 10:20:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.2673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:56:16
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26736
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 10:20:18
23.02.2024 12:56:13
Mua
0.04
1.2673
1.26737
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556567124
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 10:20:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.2673
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:56:13
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26737
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 10:20:16
23.02.2024 12:54:47
Mua
0.04
1.26724
1.26728
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556567112
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 10:20:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26724
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:54:47
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 09:53:02
23.02.2024 12:54:43
Mua
0.04
1.26714
1.26728
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556565658
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 09:53:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26714
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:54:43
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26728
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 10:12:55
23.02.2024 12:52:57
Mua
0.04
1.26699
1.26703
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556566935
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 10:12:55
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26699
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:52:57
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26703
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 10:12:42
23.02.2024 12:52:54
Mua
0.04
1.26701
1.26704
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556566931
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 10:12:42
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:52:54
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26704
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 10:12:49
23.02.2024 12:52:52
Mua
0.04
1.26698
1.26705
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556566933
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 10:12:49
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26698
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:52:52
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26705
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 10:00:02
23.02.2024 12:52:50
Mua
0.01
1.26688
1.26705
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556566113
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 10:00:02
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26688
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:52:50
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26705
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 10:12:36
23.02.2024 12:52:47
Mua
0.04
1.26701
1.26701
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556566917
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 10:12:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:52:47
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26701
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 11:20:47
23.02.2024 12:31:52
Mua
0.04
1.26666
1.26672
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556570207
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 11:20:47
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26666
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:31:52
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26672
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 10:48:05
23.02.2024 12:31:49
Mua
0.04
1.26656
1.26674
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556568691
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 10:48:05
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26656
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:31:49
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26674
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 11:07:32
23.02.2024 12:31:47
Mua
0.04
1.26642
1.26674
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556569577
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 11:07:32
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26642
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:31:47
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26674
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 11:30:03
23.02.2024 12:24:08
Mua
0.01
1.26593
1.2664
Lợi nhuận
0.00 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556571163
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 11:30:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26593
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:24:08
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.2664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
23.02.2024 11:24:28
23.02.2024 12:24:05
Mua
0.04
1.26623
1.2664
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556570524
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 11:24:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26623
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:24:05
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.2664
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 09:55:01
23.02.2024 12:12:03
Bán
0.01
1.26701
1.26609
Lợi nhuận
0.01 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556565779
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 09:55:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26701
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:12:03
Khối lượng giao dịch
0.01
Thoát
1.26609
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.01 USD
23.02.2024 11:55:12
23.02.2024 12:05:58
Mua
0.04
1.26518
1.26612
Lợi nhuận
0.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#1556572507
Ngày và giờ mở cửa
23.02.2024 11:55:12
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26518
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.02.2024 12:05:58
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
1.26612
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.04 USD