Chế độ demo
Mua
2
01.12.2023 21:36:00
2068.89
2068.62
0.00
0.00
Lợi nhuận
-0.54 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 21:36:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
2068.89
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-0.54 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
2068.62
Chốt lời
0.00
Mua
2
01.12.2023 20:35:00
2074.16
2068.62
0.00
0.00
Lợi nhuận
-11.08 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 20:35:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
2074.16
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-11.08 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
2068.62
Chốt lời
0.00
Bán
8
01.12.2023 20:34:00
2072.30
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
24.80 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 20:34:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2072.30
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
24.80 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
8
01.12.2023 19:53:00
2067.27
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-15.44 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 19:53:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2067.27
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-15.44 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
8
01.12.2023 19:41:01
2062.06
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-57.12 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 19:41:01
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2062.06
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-57.12 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
8
01.12.2023 18:27:00
2056.85
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-98.80 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 18:27:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2056.85
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-98.80 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Mua
1
01.12.2023 18:27:00
2057.41
2068.62
0.00
0.00
Lợi nhuận
11.21 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 18:27:00
Kiểu
Mua
Giá mở cửa
2057.41
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
11.21 USD
Khối lượng giao dịch
1
Giá hiện tại
2068.62
Chốt lời
0.00
Bán
8
01.12.2023 18:04:00
2051.74
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-139.68 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 18:04:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2051.74
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-139.68 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
8
01.12.2023 11:03:00
2046.44
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-182.08 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 11:03:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2046.44
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-182.08 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
8
01.12.2023 02:20:00
2041.32
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-223.04 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
01.12.2023 02:20:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2041.32
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-223.04 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
8
30.11.2023 21:33:00
2036.24
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-263.68 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
30.11.2023 21:33:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2036.24
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-263.68 USD
Khối lượng giao dịch
8
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
6
28.11.2023 17:43:00
2030.93
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-229.62 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 17:43:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2030.93
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-229.62 USD
Khối lượng giao dịch
6
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
6
28.11.2023 16:24:00
2025.70
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-261.00 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 16:24:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2025.70
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-261.00 USD
Khối lượng giao dịch
6
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
4
28.11.2023 15:43:00
2020.43
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-195.08 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
28.11.2023 15:43:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2020.43
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-195.08 USD
Khối lượng giao dịch
4
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
4
27.11.2023 21:39:00
2013.35
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-223.40 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 21:39:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2013.35
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-223.40 USD
Khối lượng giao dịch
4
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
2
27.11.2023 03:18:00
2008.04
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-122.32 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 03:18:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2008.04
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-122.32 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00
Bán
2
27.11.2023 02:07:00
2002.41
2069.20
0.00
0.00
Lợi nhuận
-133.58 USD
XAUUSD
Ngày và giờ mở cửa
27.11.2023 02:07:00
Kiểu
Bán
Giá mở cửa
2002.41
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
-133.58 USD
Khối lượng giao dịch
2
Giá hiện tại
2069.20
Chốt lời
0.00